VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. V cene túry je základný horolezecký materiál - úväz a prilba.

 

2. Za úhradu je možné zapožičať aj ďalšie častí výstroja - mačky, cepín, lyže, lyžiarky a pod., cena dohodou.

 

3. Vodca je povinný v predstihu pred túrou upozorniť klienta na potrebnú osobnú výstroj a prípadné špecifiká súvisiace s konkrétnou túrou.

 

4. Klient je povinný zabezpečiť si osobnú výstroj v zmysle upozornenia vodcu a v plnej miere za svoju osobnú výstroj zodpovedá - oblečenie, obuv, batoh a pod. Vodca má právo túto výstroj pred začatím túry skontrolovať a v prípade, že danej túre nevyhovuje, túru odrieknuť.

 

5. Ak vodca túru z dôvodu počasia, na prianie klienta, alebo v dôsledku nespôsobilosti klienta predčasne ukončí, tarifa ostáva nezmenená.

 

6. V prípade viacdenných túr tarifa neobsahuje výdavky vodcu za stravovanie a ubytovanie na chatách počas túry a za prepravu dopravnými zariadeniami. Tieto za vodcu uhradia klienti.

 

7.  Túra sa objednáva telefonicky, prípadne mailom.

 

8.  Pri objednávaní túry je klient povinný upozorniť na zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli vážne ovplyvniť priebeh túry (srdce, epilepsia, astma atď.), či ohroziť klienta.

 

9. Ak sa klient nedostaví na miesto stretnutia, alebo sa dostaví a túra je zrušená z dôvodu nespôsobilosti klienta zahájiť objednanú túru, prináleží vodcovi 50% tarify.

 

10.  Ak je túra včas, t.j. do 24 hod pred zahájením, zo strany klienta stornovaná, klient platí poplatok 20% z tarify.

 

11.  Ak sa túra neuskutoční z dôvodov, ktoré sú zavinené vodcom, bude vyplatená suma vrátená klientovi v plnej výške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Webra Solutions 2008